தேவனின் வீடு உங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆண்‌டு நிகழ்வுகள் : நவெம்பர் மாதம் : 1 மற்றும் 13 : பழகுடி மக்கள் . ஓரிசா மலையில் மருத்துவ பணி.      2. நவெம்பர் மாதம் 16 மற்றும் 27 : சென்னை இன்னர் ஹீலிங் மற்றும் மீட்பு கூட்டம்.

GOD'S HOUSE MINISTRIES

CPPC

Prayer Rooms

Ministries

The GOD'S HOUSE is an evangelical missions organization that is committed to praying for the release of the fullness of God’s power and purpose, as we actively win the lost, heal the sick, feed the poor, make disciples, and impact every sphere of society—family, education, government, economy, arts, media, religion, etc..

Who We Are

We are committed to prayer, fasting, the Great Commission, and to living as forerunners, spiritually preparing for the unique dynamics of the end times. The work of our ministry includes equipping and sending out missionaries as dedicated intercessors and evangelists who work to see revival within the Church and a harvest among those searching for God..

Intercessory Missionaries

“Prepare the way of the Lord!” We invite you to visit the prayer room in person or join us . Join with us as we set our hearts to love God, worship Him alone, and dedicate our lives to serving Him without reservation; to demonstrate our love for others in works of service, justice, outreach, and compassion; and to proclaim the return of Jesus..

Services

Sunday

Prayer on Sunday

We praise you, O God, we acclaim you as the Lord; all creation worships you, the Father everlasting. To you all angels, all the powers of heaven,.

Friday

Fasting Prayer

And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed - Acts 14:23.

Tuesday

Chain Prayer

Whether it is a healing, a financial breakthrough or spiritual deliverance, a Chain of Prayer will help you develop your faith and determination to overcome your problems.

Leadership

Pastor. K. Joesph

Pr. K. Joseph was born and brought up in small Village for the Roman Catholic Parents. He studied B.A. Philosophy and English Literature. When he was studying in Catholic Seminary to become a priest, God called Him to His Kingdom Work through HIS WORD. Then in the year 1991 he committed himself to do Gods Work. He has a Church ministry in Kalayarkoil, Tamil Nadu of South India. God is using him in teaching the Word Of God to the saints in many places of India and other countries. God has given him the ministry of Inner Healing & Deliverance also. Many people are being set free from demonic forces through his ministry.